Jak postupovat v případě zájmu

První kontakt se zájemcem o pečovatelské služby může probíhat

 • telefonicky s pracovníkem pečovatelské služby (vedoucí okrsku pečovatelské služby)
 • osobní návštěvou v kanceláři pracovníka pečovatelské služby (vedoucí pečovatelské služby, vedoucí okrsku pečovatelské služby)
 • osobní návštěvou osoby blízké zájemci o pečovatelskou službu v kanceláři pracovníka pečovatelské služby (vedoucí pečovatelské služby, vedoucí okrsku pečovatelské služby)
 • emailem
 • poštou (zasláním vyplněné žádosti o poskytování pečovatelské služby)

Při prvním kontaktu pracovnice pečovatelské služby zjišťují:

 • zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny
 • zda se jedná o osobu bydlící na Praze 10

V případě, že jsou podmínky cílové skupiny splněny, a v případě, že se zájemce na základě předaných informací rozhodne pečovatelskou službu využívat, domluví si s vedoucí okrsku termín sociálního šetření v místě svého bydliště.

Postup při jednání se zájemcem:

 • pracovnice seznámí zájemce o PS se základním posláním a cíli organizace
 • pracovnice společně se zájemcem o službu vyplní Žádost o poskytování pečovatelské služby, pokud ji zájemce nemá připravenou
 • pracovnice provede rozhovor o potřebách, očekávání a důvodech, proč chce zájemce využívat pečovatelskou službu
 • pracovnice vyhodnotí se zájemcem jeho sociální dovednosti
 • pracovnice předá zájemci informace o úkonech pečovatelské služby, seznámí ho se sazbami za úkony, o způsobu provádění jednotlivých úkonů a způsobu měření času za jednotlivé úkony
 • pracovnice dají zájemci prostor pro výběr úkonu/úkonů a společně nastaví Individuální plán péče
 • individuální plán péče se sladí s představami zájemce a s organizačními možnostmi pečovatelské služby
 • při nastavení Individuálního plánu péče se pracovnice se zájemcem domluví především na tom, jak a v jakém rozsahu bude úkon proveden, v jakém čase a jak často.
 • dále se domluví, zda je zájemce schopen pečovatelce otevřít, popřípadě poskytne-li zájemce klíče od domu popř. od bytu (klíče jsou uschovány v trezoru)
 • pracovnice se zájemcem dojedná termín schůzky za účelem podepsání Smlouvy o poskytování pečovatelské služby
 • na základě vyplněné Žádosti o poskytování pečovatelské služby, Individuálního plánu péče a sociálního šetření, vedoucí okrsku připraví pro zájemce smlouvu a v dojednaný termín mu jí osobně přinese.

Postup při předání smlouvy:

 • v dojednaný termín se pracovnice dostaví do bydliště zájemce o pečovatelskou službu
 • před podpisem smlouvy pracovnice seznámí zájemce s hlavními body Smlouvy o poskytování Pečovatelské služby, vč. jejích příloh, Pravidly o poskytování Pečovatelské služby a Sazebníkem úhrad za poskytování služeb pečovatelské služby.

Po podpisu Smlouvy o poskytování Pečovatelské služby může být služba zahájena