Veřejní opatrovníci

Veřejný opatrovník se stará o záležitosti osob omezených ve svéprávnosti, jejichž bydliště je v Praze 10, a to v rozsahu stanoveném příslušným obvodním soudem. Zabývá se rovněž poradenstvím v této oblasti.

Soupis jmění a vyúčtování správy

Opatrovník, který spravuje jmění opatrovance, vyhotoví do dvou měsíců od svého jmenování soupis spravovaného jmění a doručí jej soudu, opatrovanci a opatrovnické radě. Za trvání opatrovnictví vyhotoví opatrovník vyúčtování správy jmění každoročně vždy do 30. června. Opatrovník, jehož funkce končí, doručí konečné vyúčtování správy jmění opatrovanci, opatrovnické radě a soudu.

Povinnosti opatrovníka

Obecně musí vždy jednat ve prospěch opatrovaného, řádně spravovat jmění, odděleně a přehledně. Zastupovat v těch oblastech, pro něž je opatrovanec sám nezpůsobilý, což vyplývá z výroku rozsudku, poučení dává soud.

Přezkoumání svéprávnosti

Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, nebo jejichž způsobilost byla omezena, nabudou svéprávnosti nejpozději uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže soud rozhodne jinak. Povinnost přezkoumání vyplývá soudu ze zákona.

Návrh na omezení svéprávnosti

Podnět či návrh se podává u příslušného soudu podle bydliště osoby, jejíž svéprávnost má být zkoumána. Podání je zdarma. V návrhu je třeba uvést důvody podání a doporučuje se připojit lékařskou zprávu dokládající zdravotní stav osoby, o níž se jedná. Společně s návrhem na omezení svéprávnosti je vhodné podat i návrh na ustanovení opatrovníka, i když nemusí být uváděna konkrétní osoba.

Nově se zavádí 3 úrovně zásahů do svéprávnosti osoby:
  • nápomoc při rozhodování (s podpůrcem se uzavírá smlouva o nápomoci, kterou schvaluje soud)
  • zastoupení členem domácnosti (ke vzniku zastoupení se vyžaduje schválení soudu, který vyvine potřebné úsilí, aby zjistil názor zastoupeného)
  • omezení svéprávnosti
Poučení o povinnostech, formulář na podání vyúčtování, slib opatrovníka, otázky pro znalce, přezkoumání svéprávnosti
  • poučení o povinnostech dostává opatrovník u soudu
  • formulář na podání vyúčtování neexistuje
  • slib opatrovníka v zákoně již není
  • otázky pro znalce dává soud a liší se případ od případu
  • soud přezkoumává ze zákona, ale opatrovník může též podat žádost

Kontakty Kontakty

Veřejní opatrovníci

Helena Brožíková
pevná linka: 271 746 715
mobilní telefon: 734 441 478
e-mail: brozikova@csop10.cz

Iva Lovětínská, DiS.
pevná linka: 277 000 440
mobilní telefon: 734 441 477
e-mail: lovetinska@csop10.cz

Mgr. Alexandr Vorel
pevná linka: 277 011 706
mobilní telefon: 603 160 790
e-mail: vorel@csop10.cz