Jak postupovat v případě zájmů

Domácí zdravotní péče může být zavedena:
 • na základě vystavení poukazu praktickým lékařem
 • na základě vystavení poukazu jiným ošetřujícím lékařem po hospitalizaci, ale max. na dobu 14 dní
 • na základě uzavření Smlouvy o poskytování hrazené DZP (v případech, kdy zájemce nemá vystaven poukaz od lékaře)
První kontakt se zájemcem o zavedení DZP může probíhat:
 • telefonicky s vedoucí sestrou DZP
 • osobní návštěvou v kanceláři vedoucí sestrou DZP
 • osobní návštěvou osoby blízké zájemci o zavedení DZP
 • emailem
 • poštou (zasláním poukazu nebo žádosti o zavedení DZP /žádost nemá žádnou předepsanou formu/)

V případě, že jsou podmínky splněny (vystavení poukazu/uzavření smlouvy a stanovení rozsahu péče), a v případě, že se zájemce na základě předaných informací rozhodne DZP využívat, domluví si s vedoucí sestrou DZP termín zaváděcí návštěvy v místě svého bydliště.

Postup při jednání se zájemcem:
 • vedoucí sestra seznámí zájemce o DZP se základním posláním a cíli organizace
 • vedoucí sestra seznámí zájemce s podmínkami pro zavedení DZP
 • vedoucí sestra předá informace týkající se hrazené DZP v případě, že zájemce nemá vystaven poukaz od praktického lékaře
 • vedoucí sestra vyhodnotí zdravotní stav zájemce dle indikací ošetřujícího lékaře a převezme od něj poukaz na zavedení DZP
 • vedoucí sestra domluví se zájemcem nebo jeho rodinou rozsah výkonů dle indikace lékaře nebo dle jeho vlastního sdělení v případě hrazené DZP
 • vedoucí sestra se zájemcem o službu sladí představy zájemce s organizačními možnostmi DZP
 • vedoucí sestra vyplní dotazník týkající se zavedení DZP a založí klientovi zdravotnickou dokumentaci
 • vedoucí sestra vyhotoví krátkodobý a dlouhodobý léčebný plán, který bude součástí zdravotnické dokumentace, do kterého bude pověřená zdravotní sestra zapisovat všechny důležité informace (zlepšování/zhoršování zdravotního stavu, hojení ran/dekubitů, spolupráce a pomoc rodiny či jiných pomáhajících profesí, apod.)
 • vedoucí sestra vypracuje Smlouvu o zavedení DZP v případě, že zájemce nemá vystavený poukaz od praktického lékaře a má zájem o hrazenou zdravotní péči

Jestliže zájemce bude mít, po získání informací, o zdravotní péči zájem a v případě hrazené DZP podepíše smlouvu, vedoucí sestra předá klienta konkrétní zdravotní sestře, která bude zdravotní péči vykonávat.