Byty zvláštního určení

Byty zvláštního určení

 1. Mohu v Domě spokojeného žití využívat nějaké kulturní, společenské či sportovní aktivity?

  Obyvatelé mohou docházet do Klubu seniorů přímo v domě, kde se pořádají různé přednášky, povídání, hry, taneční odpoledne. Také mohou využívat nabídky půjčování knih v bibliobuse, který má stanoviště na dvoře DSŽ Sámova 1x 14 dní. Dále si mohou zakoupit tzv. Balíček aktivit či jednorázové vstupenky na aktivity a činnosti, které pořádají pracovníci sousedícího Domova pro seniory.

 2. Jak dlouho trvá přidělení bytové jednotky v Domě s byty zvláštního určení?

  Převyšuje-li počet volných bytových jednotek počet zájemců, tak je možné byt přidělit ihned po úspěšném ukončení procesu projednávání žádosti (cca do 3 – 6 měsíců po podání žádosti). V případě, že volné bytové jednotky nejsou, žadatel může byt získat až okamžikem jeho uvolnění a zrekonstruování. V takovém případě dostává přednost vždy ten žadatel, jehož situace je nejnaléhavější k řešení.

 3. Bude-li mi byt přidělen, bude mi i nadále poskytována pečovatelská služba?

  Jednou z podmínek pro prodloužení smlouvy o nájmu bytu v Domě spokojeného žití je využívání pečovatelské služby v rozsahu, který je stanoven v Osobní analýze potřeb/Individuální plán, kde si s koordinátorkou nebo se sociální pracovnicí klient určí, jaké úkony pečovatelské služby bude využívat a kdy. I v DSŽ platí, že klient může využívat úkony, které jsou obsaženy v Sazebníku úkonů. Jednat se může např. o nákupy, pochůzky, úklid, praní prádla atd. Více informací najdete v Sazebníku úkonů pečovatelské služby CSOP v Praze 10 .

 4. Nájemní smlouva je uzavíraná na dobu neurčitou?

  Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to 3 roky. Pokud nájemce, před uplynutím doby nájmu projeví zájem o uzavření nové nájemní smlouvy, bude jeho požadavek projednán Hodnotící pracovní skupinou, která bude při prodloužení nájmu vycházet z kritérií, kterými jsou řádné placení nájemného, řádné placení úhrad za poskytování pečovatelské služby a využívání pečovatelské služby v rozsahu určeném v Individuálním plánu, splnění základních dílčích podmínek pro podání žádosti o umístění do DSŽ Sámova dle Pravidel pro přidělení bytu CSOP Praha 10. V případě splnění těchto podmínek má pronajímatel povinnost jednat o uzavření nového nájemního vztahu.

   

   

 5. Jak velké jsou bytové jednotky a jsou vybavené nábytkem?

  Bytové jednotky jsou o velikosti 35 – 40m2. Jsou vybaveny kuchyňskou linkou s vařičem. Ostatní vybavení bytu je ponecháno na rozhodnutí obyvatele, který si byt může vybavit na základě svých představ, možností a zvyků.

 6. Jak vysoké je nájemné a poplatky za služby?

  Základní sazba nájemného činí 140,-Kč za 1 m2, nájemné za kuchyňskou linku činí 49,-Kč měsíčně. Výše záloh za služby spojené s užíváním bytu jsou cca 1 300,-Kč/měsíčně. Zálohy zahrnují: vodné a stočné; ústřední dálkové vytápění; dodávku teplé vody; osvětlení společných prostor; užívání výtahu; úklid společných prostor; odvoz odpadků; vybavení bytu; využívání společné antény. Zálohy na elektrickou energii zde nejsou zahrnuty a nájemce si je hradí sám.

 7. Musím před podáním žádosti využívat pečovatelskou službu nebo domácí zdravotní péči?

  Ano. Pravidla CSOP Praha 10 pro přidělování bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 říkají, že „žadatel odebírá úkony pečovatelské služby, domácí zdravotní péče nebo osobní asistence po dobu nejméně 3 měsíců předcházejících podání žádosti o přidělení bytu, ale i po celou dobu zařazení žádosti do evidence, nebo využívá pomoc rodinných příslušníků či osob blízkých, která nahrazuje pečovatelskou službu po dobu nejméně 3 měsíců. Omezení či absenci profesionálních sociálních služeb lze prominout v případě, že klient prokáže nedostatek finančních prostředků“. 

 8. Je možné prohlédnout si byt ještě před podáním žádosti?

  Ano, a to na základě předchozí domluvy s paní Janou Zadinovou, referentkou technického oddělení. Kontakty: 271 733 424, 733 129 326, zadinova@csop10.cz

 9. Mám trvalé bydliště na Praze 3, ale dcera bydlí na Praze 10. Mohu požádat o nájem bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7?
  Nemůžete. O nájem bytové jednotky v Domě spokojeného žití může požádat pouze osoba, která má trvalé bydliště na území Městské části Praha 10 minimálně rok před podáním žádosti.
 10. Jak probíhá proces schvalování žádosti o nájem bytové jednotky?

  Po zaevidování žádosti je u žadatele provedeno sociální šetření zaměřené na zjištění míry naléhavosti žádosti a zjištění aktuální situace (oblast bydlení, spolubydlení s dalšími osobami, bytové podmínky s ohledem na dostupnost bytu -  např. nepřístupnost bytu vzhledem k pohybovým schopnostem žadatele, oblast péče - pečující osoba, rozsah využívání pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, schopnost zvládání základních činností péče, oblast zdravotního stavu - mobilita. Výstup ze sociálního šetření je projednán Hodnotící pracovní skupinou, která, splňuje-li žadatel kritéria a je-li míra naléhavosti vysoká, doporučí Radě městské části Praha 10 schválení žádosti a přidělení bytové jednotky. O tomto je poté žadatel písemně informován, kdy je vyzván k prohlídce bytu a k uzavření nájemní smlouvy.

 11. Jaké podmínky musím splnit, abych mohl/a požádat o nájem bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7?

  Podmínky pro získání nájmu jsou dány dokumentem „Pravidla CSOP Praha 10 pro přidělování bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7“, kterými se řídí Hodnotící pracovní skupina při posuzování jednotlivých žádostí.

  Základními kritérii pro získání nájemního bytu jsou:

  • trvalé bydliště na území Městské části Praha 10, minimálně rok před podáním žádosti. (Podmínka 1 roku neplatí u žadatele, který je umístěn v pobytové službě CSOP v Praze 10.)  
  • odebírání úkonů pečovatelské služby, domácí zdravotní péče nebo osobní asistence po dobu nejméně 3 měsíců předcházejících podání žádosti o přidělení bytu, ale i po celou dobu zařazení žádosti do evidence.
  • využití pomoci rodinných příslušníků či osob blízkých, která nahrazuje pečovatelskou službu (viz. předchozí bod) po dobu nejméně 3 měsíců
  • omezení či absenci profesionálních sociálních služeb lze prominout v případě, že klient prokáže nedostatek finančních prostředků
  • nevlastnictví nemovitosti určené k bydlení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn

  Dílčími kritérii jsou:

  • starobní důchod nebo invalidní důchod nejméně ve II. stupni
  • zdravotní stav odpovídá požadavkům na přijetí klienta (doporučení a souhlasné vyjádření lékaře o vhodnosti přidělení bytu v DSŽ Sámova)
  • žadatel je ohrožen sociálním vyloučením z důvodu věku nebo nemoci, případně je v nepříznivé životní situaci