Slovo úvodem

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci se sídlem Sámova 7, Praha 10 (dále jen CSOP) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 10. Hlavním posláním a účelem zřízení je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

Sociální služby jsou poskytovány formou pobytovou, ambulantní i terénní. CSOP tak nabízí v MČ Praha 10 zejména seniorům a jejich rodinám pomoc při vytváření důstojných podmínek pro život v jejich přirozeném prostředí a pomáhá jim překonávat osamění. CSOP je jako poskytovatel služeb zaregistrováno Magistrátem hl. m. Prahy a služby sociální péče poskytuje ve shodě s ustanoveními zákona 108/06 Sb., o sociálních službách na podkladě smluvního ujednání s každým uživatelem.

Pro poskytování zdravotnických služeb je CSOP registrováno na odboru zdravotnictví Magistrátu Hl. m. Prahy a má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. V bytech nabízí seniorům odbornou ošetřovatelskou péči a ve středisku služeb pro děti a rodiče (jesle) pečujeme o všestranný rozvoj dětí ve věku od půl roku do tří let.

Všichni zaměstnanci CSOP jsou si vědomi toho, že klient má právo na vlastní rozhodování a uplatňování své vůle. Jsou k němu vlídní, trpěliví a zachovávají jeho důstojnost. 
 

V případě nespokojenosti s kvalitou poskytované služby je možné podat stížnost. Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností jsou ke stažení zde.

  Centrum SOP
  Rychlý přehled
  Centrum SOP


Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci, p. o.

Sámova 7, 101 00 Praha 10

IČO: 70873241


Tel.: +420 271 746 720

ID dat. schránky: dpmkg5h