Jak postupovat v případě zájmu

Student, který projeví zájem o studium na VOŠ či VŠ a chce uzavřít Smlouvu o bezplatném ubytování, je povinen tuto skutečnost předem projednat s MČ Praha 10, odborem sociálním, nejpozději však před uzavřením smlouvy o studiu s VOŠ či VŠ.

Bližší informace lze získat

Informace o programu podpory
Mgr. Petra Jonášová – Úřad MČ Praha 10
Tel.: 267 093 581
E-mail: petraj@praha10.cz

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ

  • Před domluvenou osobní schůzkou je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí bezplatného ubytování.
  • K žádosti přiložte:
    1. Doklad totožnosti,
    2. potvrzení o tom, že jste osoba, která prošla dětským domovem, obdobným zařízením, náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, poručenská péče) nebo která pobývá v dětském domově, obdobném zařízení nebo náhradní rodinné péči (poručenská péče, pěstounská péče),
    3. rozhodnutí o přijetí ke studiu na VŠ či VOŠ.

OSOBNÍ SCHŮZKA

Vaše osobní schůzka se bude konat v referátu sociálních a zdravotních služeb na MČ Praha 10, odbor sociální, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 – Vršovice.

ZAŘAZENÍ STUDENTA DO PROGRAMU PODPORY STUDIA

  • Zařazení do Programu podpory studia podléhá schválení Zastupitelstva městské části Praha 10.
  • V případě, že Vaše žádost bude schválena ZMČ  Praha 10, MČ Praha 10 předá tuto informaci Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o., která následně uzavře Smlouvu o poskytnutí bezplatného ubytování.

 

Informace o programu podpory studia, ubytování ve Studentském domě

Petra Veselá, DiS. – vedoucí Studentského domu
Tel.: 602 180 405
E-mail: vesela@csop10.cz

Mgr. Lydie Zatloukalová – odborný studentský referent
Tel.: 602 120 866
E-mail: zatloukalova@csop10.cz